Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

itwaspain
Reposted fromzelbekon zelbekon viajustonebullet justonebullet
itwaspain
6182 d8c7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viajustonebullet justonebullet
itwaspain
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadead-inside dead-inside
Reposted frommessedup messedup viauciekam uciekam
itwaspain
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viauciekam uciekam
itwaspain
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viauciekam uciekam
itwaspain
0389 64c3
Reposted frommisza misza viauciekam uciekam
itwaspain
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viapatronus patronus
itwaspain
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viasouxie souxie

June 26 2018

itwaspain
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaziemniaki ziemniaki
itwaspain
itwaspain
itwaspain
czekanie na kogoś, kto na ciebie czeka, jest przeprzyjemnym i nieprzyjemnym uczuciem jednocześnie
Reposted fromSapereAude SapereAude viajustonebullet justonebullet
2471 4706

June 22 2018

itwaspain
1631 b689 500
Bunny
Reposted fromvolldost volldost viamatuss matuss
itwaspain
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialittlemouse littlemouse
itwaspain
8019 8a39 500
Reposted fromseaweed seaweed viamatuss matuss
itwaspain
5836 82ff
Reposted frompsychosis psychosis vianieobecnosc nieobecnosc
itwaspain
7993 ea17 500
Reposted fromseaweed seaweed viakundel kundel
itwaspain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl